การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Shareholders'Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/Shareholders' Meeting

* เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) บริษัทงดจัดของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและงดการแจกของที่ระลึก *

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / Shareholders’ Meeting for the Year 2024
PDF [TH] / PDF [ENG]

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
PDF / PDF [ENG]

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
PDF

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
PDF

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม
PDF / PDF [ENG]

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
PDF / PDF [ENG]

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PDF

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
PDF

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และวิธีการลงคะแนนเสียง
PDF / PDF [ENG]

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
PDF

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รูปแบบ QR Code) / (รูปแบบ Link)
QR Code / Link

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024
PDF [TH] / PDF [ENG]
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 / Shareholders’ Meeting for the No. 1/2023
PDF [TH] / PDF [ENG]

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023
PDF [TH] / PDF [ENG]

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม
PDF / PDF [ENG]

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
PDF / PDF [ENG]

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PDF

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
PDF

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และวิธีการลงคะแนนเสียง
PDF / PDF [ENG]

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2566
PDF

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (รูปแบบ QR Code) / (รูปแบบ Link)
QR Code / Link

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023
PDF [TH] / PDF [ENG]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 / Shareholders’ Meeting for the Year 2023
PDF [TH] / PDF [ENG]

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
PDF / PDF [ENG]

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
PDF

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
PDF

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม
PDF / PDF [ENG]

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
PDF / PDF [ENG]

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PDF

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
PDF

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และวิธีการลงคะแนนเสียง
PDF / PDF [ENG]

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
PDF

แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”)
PDF

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รูปแบบ QR Code) / (รูปแบบ Link)
QR Code / Link

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023
PDF [TH] / PDF [ENG]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 / Shareholders’ Meeting for the Year 2022
PDF [TH] / PDF [ENG]

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
PDF

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
PDF

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
PDF

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม
PDF / PDF [ENG]

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
PDF / PDF [ENG]

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PDF

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PDF

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PDF

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
PDF

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และวิธีการลงคะแนนเสียง
PDF / PDF [ENG]

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
PDF

แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”)
PDF

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รูปแบบ QR Code) / (รูปแบบ Link)
QR Code / Link

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
PDF [TH] / PDF [ENG]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / Shareholders’ Meeting for the Year 2021
PDF [TH] / PDF [ENG]

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
PDF

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าประชุม
PDF

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
PDF

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PDF

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PDF

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PDF

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
PDF

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และวิธีการลงคะแนนเสียง
PDF

แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”)
PDF

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (รูปแบบ QR Code) / (รูปแบบ Link)
QR Code / Link

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021
PDF [TH] / PDF [ENG]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
PDF

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
PDF

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

  • บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • DHouse Pattana Public Company Limited

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000

  • 043 -722 -999
  • 092-665-5656
  • 08:00 - 17:30