การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Corporate Governance

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

(Anti Corruption Policy)

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(CG Princples)

จรรยาบรรณในการดำเนินการธุรกิจ

(Code of Conduct)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000