คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์

Asst.Prof Teerapan Ungphakorn, Ph.D.

(ประธานกรรมการ-กรรมการอิสระ)

(President/Independent Director)

นายไชยยุทธ เลิศรุ้งพร

Mr.Chaiyut Lerdrungporn

(รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร)

(Vice-President/Executive Committee)

นายอภิชา นิธิอนันตภร

Mr.Apishar Nithianantporn

(กรรมการ-กรรมการอิสระ)

(The committee/Independent Director)

ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย

Ong-art Chanprasitchai, Ph.D.

(กรรมการ-กรรมการอิสระ)

(The committee/Independent Director)

ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา

Asst.Prof Utis Bhongchirawantana, Ph.D.

(กรรมการ-กรรมการอิสระ)

(The committee/Independent Director)

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร

Mr.Pongpot Lerdrungporn

(กรรมการ-กรรมการบริหาร)

(The committee/Executive Committee)

นายอรรถ เลิศรุ้งพร

Mr.Att Lerdrungporn

(กรรมการ-กรรมการบริหาร)

(The committee/Executive Committee)

นางปราณี เลิศรุ้งพร

Mrs.Pranee Lerdrungporn

(กรรมการ-กรรมการบริหาร)

(The committee/Executive Committee)

ดร.พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร

Pongnarin Lerdrungporn, Ph.D.

(กรรมการ-กรรมการบริหาร)

(The committee/Executive Committee)

นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฎ์

Mr.Channarong Kaewwisit

(กรรมการ)

(The committee)

นายชาญชาย แก้ววิศิษฎ์

Mr.Chaichan Kaewwisit

(กรรมการ)

(The committee)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

  • บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • DHouse Pattana Public Company Limited

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000

  • 043 -722 -999
  • 092-665-5656
  • 08:00 - 17:30