คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Commitee

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิชา นิธิอนันตภร

Mr.Apishar Nithianantporn

(ประธานกรรมการ)

(President)

ผศ.ดร.อุทิศ พงจิรวัฒนา

Asst.Prof Utis Bhongchirawantana, Ph.D.

(กรรมการ)

(The committee)

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร

Mr.Pongpot Lerdrungporn

(กรรมการ)

(The committee)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000