คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการบริหาร

นายไชยยุทธ เลิศรุ้งพร

Mr.Chaiyut Lerdrungporn

(ประธานกรรมการบริหาร)

(President)

นางปราณี เลิศรุ้งพร

Mrs.Pranee Lerdrungporn

(รองประธานกรรมการบริหาร)

(Vice-President)

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร

Mr.Pongpot Lerdrungporn

(กรรมการ)

(The committee)

นายอรรถ เลิศรุ้งพร

Mr.Att Lerdrungporn

(กรรมการ)

(The committee)

ดร.พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร

Pongnarin Lerdrungporn, Ph.D.

(กรรมการ)

(The committee)

นายธนพล พัฒนาศูนย์

Mr.Thanapoi Pattanasoon

(กรรมการ)

(The committee)

นางสาวเปียทิพย์ ขันถม

Miss Piathip Khunthom

(กรรมการ)

(The committee)

นายธนินท์ เจียเจริญ

Mr.Thanin Jiejaroen

(กรรมการ)

(The committee)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000