คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย

Ong-art Chanprasitchai, Ph.D.

(ประธานกรรมการ)

(President)

ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์

Asst.Prof Teerapan Ungphakorn, Ph.D.

(กรรมการ)

(The committee)

นายอภิชา นิธิอนันตภร

Mr.Apishar Nithianantporn

(กรรมการ)

(The committee)

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000