กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
The Nomination and Remuneration Commitee Charter

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000