ABOUT US

ประวัติ

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ ”DHOUSE”) เกิดจากการควบรวมกิจการกันระหว่างบริษัท ดีเฮ้าส์ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด (“DHC”) กับบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (“DH”) โดย DHC จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 3,000,000 บาท โดยกลุ่มครอบครัวเลิศรุ้งพร และครอบครัวครอบครัวแก้ววิศิษฎ์ ภายใต้การบริหารงานของนายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร และนายอรรถ เลิศรุ้งพร เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ต่อมาได้ร่วมกันจัดตั้ง DH เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ทั้งสองบริษัทบริหารงานภายใต้กลุ่มผู้บริหารชุดเดียวกัน ภายหลังกลุ่มผู้ถือหุ้นได้ตัดสินใจควบรวมกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 การดำเนินธุรกิจก็ได้ทำในนาม บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (“DHOUSE”) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 360,000,000 บา และในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)” โดยมีทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาทถ้วน (ชำระแล้ว 311,400,000 บาทถ้วน)

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO ) จำนวน 217.2 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 130.32 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 504 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นชำระแล้ว 840 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 420 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการแสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาคอีสานในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาคให้มีความเติบโตควบคู่ไปกับสังคมท้องถิ่นอย่างสมดุลย์และยั่งยืน

History

DHouse Pattana Public Company Limited (DHOUSE) is a company resulting from a merger between DHouse Home Center Co.Ltd. (DHC) and DHouse Pattana Co.Ltd (DH). DHC was established in 2010 by Lerdrungporn family and Keaw-wisit family with registered capital of 3 million Baht. The firm was managed by Mr.Pongpot Lerdrungporn, Mr.Pongnarin Lerdrungporn and Mr.Att Lerdrungporn with the objective of property development. Later in 2011, DH was established with the objective of property development with initial registered capital of 200 million baht. The both firms were operated under the same management team. Later, shareholders decided to merged to two firms in order to increase business efficiency, to protect conflict of interest and to prepare for a company listing in the Stock Exchange of Thailand. Since 18 April 2018 the firm has been operated under DHouse Pattana Company Limited (DHOUSE) with paid-up capital of 360 million baht. On 18 March 2020, DHouse Pattana Co.Ltd. converted from a private company to a public company under the name of “DHouse Pattana Public Company Limited” with registered capital of 420,000,000 baht (paid-up capital 311,400,000 baht).

      On 26th October 2020, the Company entered the first IPO with 217.2 million shares, that cost 0.60 THB per par and this was the fund raise of 130.32 million Baht with the property values of 504 million baht at IPO. The share amount registered with The Stock Exchange of Thailand and the paid-up shares was 840 million shares with par value of 0.50 THB each, equally 420 million baht of the paid-up capital investment. The company aims to improve competitive capability, corporate governance, and social responsibility of the company as well as to become a leading property developer in the Northeastern region. Concurrent with the growth in property development, the company pursues the long-term sustainable of local community.

วิสัยทัศน์/Vision

เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

To be number one of property developer in the North east region

พันธกิจ/Mission

1. Operational Excellence ส่งมอบคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นเลิศ

2. Customer Growth เพิ่มฐานลูกค้า และเพิ่มมูลค่าจากเครือข่ายธุรกิจ

พร้อมเดินหน้า มุ่งมั่น สร้างชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านมีความสุขอย่างยั่งยืน ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ดีเฮ้าส์พัฒนา

มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

To be number one of property developer in the North east region

  • บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • DHouse Pattana Public Company Limited

99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000

  • 043 -722 -999
  • 092-665-5656
  • 08:00 - 17:30